Untitled Document
GDPR segítség dr. Zsitek István ügyvédtől

Adatvédelem, GDPR 2018. május 25-től  

2018. május 25-én hatályba lép a GDPR, az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete, amelyet valamennyi Európában működő olyan vállalkozás köteles betartani, amely személyes adatot kezel.

Hogyan is készüljünk fel, milyen intézkedéseket kell tennünk, hogy 2018 május 25-én megfeleljünk a GDPR előírásoknak?

Amennyiben Ön érdekelt a GDPR felkészülésben és felveszi velem a kapcsolatot, akkor heti 2 alkalommal megküldök Önnek egy összesen 10 (+3) részből álló jogi tájékoztatót, amely segítségére lesz abban, hogy 2018 május 25-e után vállalkozása GDPR kompatibilis legyen.

Emailes bejelentkezés alapján 2018 május 10-e után kiscsoportos konzultációkat biztosítok a GDPR-rel kapcsolatos jogi feladatok teljesítéséhez. Kérem, üzenetben jelezze, ha szeretne résztvenni a konzultáción! Köszönöm.

Jó munkát, sikeres felkészülést kívánok!

dr. Zsitek István ügyvéd

2018-04-23

FIGYELMEZTETÉS! Az itt közreadottak csak a GDPR szabályok jobb megismerését, megértését kívánták elősegíteni, céljuk csak a teendőkre vonatkozó figyelem felkeltés. A közérthetőség érdekében a jogi szabályozás ismertetése nem teljeskörű, a jogi megfogalmazás nem feltétlenül pontos. Emiatt a közzétett tájékoztatók jogi tanácsadásként nem értelmezhetők, az itt leírtakat mindenki a maga felelősségére értelmezi és használja fel, azokért jogi illetve anyagi felelősséget nem vállalok. Tanácsolom, hogy a teendők és a cégre szabott konkrét feladatok kidolgozása, megvalósítása érdekében, szükség esetén megfelelő szakember segítségét vegye igénybe!

GDPR 1/13.

 Tájékoztató 1/13. »»GDPR 2/13.

 Tájékoztató 2/13. »»

 Kiküldőlevél 2/13. »»GDPR 3/13.

 Tájékoztató 3/13. »»

 Kiküldőlevél 3/13. »»GDPR 4/13.

 Tájékoztató 4/13. »»

 Kiküldőlevél 4/13. »»GDPR 5-6/13.

 Tájékoztató 5-6/13. »»

 Kiküldőlevél 5-6/13. »»GDPR 7/13.

7./ A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A munkáltatók általában már az álláshirdetés, pályázatok kapcsán, tehát a munkaviszony létesítése előtt is kapcsolatba kerülnek a munkavállalók adataival, az adatkezelés folytatódik a munkaviszony tartama alatt és bizonyos esetekben a munkaviszony megszűnését követően is.

A munkaviszonnyal összefüggésben is be kell tartani az adatkezelési alapelveket, és csak a munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelése megengedett. Az adatkezelés céljáról, az adatok típusáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatok címzettjeiről, arról, hogy az érintetteket milyen jogok illetik meg, már az álláshirdetési, toborzási szakban tájékoztatni kell az érdekelteket. A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésről pedig szabályzatot kell alkotni. Ezeket a dokumentumokat célszerű a cég honlapján vagy intranet hálózatán közzétenni.

A toborzási szakban az adatkezelés jogcíme általában az érintett hozzájárulása, ezt érdemes dokumentálni a jelentkezővel, azaz az adatkezelés engedélyezését, minden célra külön-külön aláíratni. A jogosulatlan adatkezelés kérdése általában a kiválasztás után őrzött adatok vonatkozásában merül fel. Ha az állást betöltötték, akkor a jelentkezők adatait törölni kell, de előfordulhatnak olyan esetek, amikor a jelentkező, a céggel szemben esetleg jogi igényt kíván érvényesíteni - pl. hogy elutasítása sérti az egyenlő bánásmód elvét -, ezért valóban indokolt lehet az adatok bizonyos időtartamig való kezelése, de erre a tájékoztatóban az érintettek figyelmét előzetesen fel kell hívni, illetve tanácsos minden esetben az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásakor ezt a nyilatkozatba foglalni.

A munkaviszony alatt a munkavállalót, az őt érintő adatkezelésről mindig tájékoztatni kell, ilyen kötelezettséget tartalmaz az Info tv illetve a Munka Törvénykönyve is. A munkavállaló adatai, a róla alkotott vélemény mással csak a jogaszályban meghatározott esetekben vagy a munkavállaló kifejezett hozzájárulása esetén közölhető. Nem kell a munkavállaló hozzájárulása az adatfeldolgozónak, a munkaviszonnyal összefüggésben átadott adatokhoz pl. a könyvelőnek, bérszámfejtőnek átadott adatok esetén, hiszen az adatátadás a munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges.

A hozzájárulás mint jogalap, a munkaviszonyon alapuló kapcsolatban, ami alapvetően alá illetve fölérendeltségen alapuló viszony, elég gyenge jogalap. E viszony jellege miatt a hozzájárulás megadásának önkéntessége vitatható, ami különösen igaz a különleges helyzetekre, mint például a kamerás munkahelyi megfigyelés, a dolgozó alkohol vagy drogtesztjének előírása stb.

Ezért ha lehet, a munkavállalói adatkezelés kapcsán mellőzzük a hozzájárulást, mint jogalapot és alkalmazzuk inkább a jogos érdek jogalapot. A kamerás figyelésre – az egyéb vonatkozó szabályok megtartása mellett - ugyanis jogalap lehet a pl. vagyonbiztonság vagy a munkaeszközök szabályos használatának ellenőrzése. Jogos érdek indokolhatja a munkavállalói web használat, e-mail forgalom ellenőrzését vagy GPS helymeghatározó alkalmazását, fontos azonban, hogy ennek során az egyéb törvényi előírásokat is betartsuk. Pl. nem figyelhetők kamerával a pihenő, a tisztálkodó helyiségek, az intézkedések nem érinthetik a munkavállaló magánéletét, privát levéltitkait stb.

A jogos érdek szükségtelenné teszi a munkavállalói hozzájárulások egyenkénti beszerzését, nem függ a hozzájárulás munkavállaló általi esetleges visszavonásától. Ugyanakkor a jogos érdekre való hivatkozás esetén mindig el kell végezni az érdekmérlegelési tesztet, a munkáltatói és munkavállalói érdekek összevetését. A munkáltatói intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük és a tesztről, annak eredményéről az érintetteket pl. az interneten, tájékoztatni kell.

A jogos érdeken kívül a munkaviszonnyal kapcsolatos adatok kezelésének jogalapja lehet a jogi kötelezettség teljesítése illetve a szerződés teljesítése is. Az előbbire példa az adó és tb kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos jogszerű adattovábbítás, az utóbbi pedig különösebb magyarázatra nem szorul, hiszen a munkaszerződésbe foglaltak teljesítéséhez szükség van a munkavállaló adatainak kezelésére.

A súlyát vesztett hozzájárulás azonban jogalap lehet olyan esetekben, amikor munkavállalók adatait nem szorosan a munkaviszonnyal összefüggésben kezeli a munkáltató. Ilyen lehet bizonyos eseményeken való munkavállalói részvétel pl. egy csapatépítő rendezvény. Ezekben az esetekben hozzájárulás azonban csak önkéntes lehet, megtagadása a munkavállalóra hátrányos következményekkel nem járhat.

A hetedik feladat: Vizsgálandó a munkavállalók adatainak kezelése, ideértve a munkahelyi ellenőrzéseket is. Az ellenőrzés területei: a web használat, e-mail levelezés, telefonhasználat, GPS helymeghatározás, beléptető rendszerek, kamerás megfigyelés, alkohol vagy drogteszt ellenőrzés, munkavállalók adatainak továbbítása.

Toborzási tevékenység esetén megfelelő tájékoztatást kell adni és be kell szerezni az érintettek hozzájárulását az adatkezeléshez és annak körülményeihez, időtartamához stb. dr. Zsitek István ügyvéd

2018-05-14


 Kiküldőlevél 7/13. »»


GDPR 8/13.

 Tájékoztató 8/13. »»

 Kiküldőlevél 8/13. »»GDPR 9-10/13.

 Tájékoztató 9-10/13. »»

 Kiküldőlevél 9-10/13. »»Kapcsolatfelvétel, üzenet: 

Emailes jelentkezését várom!

 

Letölthető GDPR anyagok 

Adatvédelmi és GPDR jogszabályok

GDPR - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete: itt »

Info tv - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény: itt »

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól: itt »

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről: itt »

A GDPR 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásai. Az iránymutatások nem kötelezőek, de segítenek a szabályok megértésében: itt »

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), NAIH Tájékoztatók, közlemények: itt »

NAIH Állásfoglalások: itt »

CIMKEFELHŐ:

budapest, V, kerület, cégjog, szerződés, ingatlanjog, családjog, Követelés, Öröklés, Eltartás, Végrendelet,

ügyvédi, iroda, ingatlan, per, Adásvétel, Ajándékozás, Bérlet,

ügyvéd, jog, cég, Bt, Kft, Rt, alapítás, Kft, tőkeemelés, bontóper,

reszponzív webdesign: De-DeSign Bt. +36-20-481-1785, ugyfelszolgalat@szeretettelajanlom.hu